11 Dào le wǎnshang , gēzi huí dào Tānàli , zuǐlǐ diāo zhe yī gĕ xīn nǐng xià lái de gǎnlǎn yèzi , Nuóyà jiù zhīdào dì shǎng de shuǐ tuì le .