Chuàngshìjì 8:13

13 Dào Nuóyà liù bǎi líng yī suì , zhēngyuè chū yī rì , dì shǎng de shuǐ dōu gān le . Nuóyà chè qù fāngzhōu de gaì guānkàn , biàn jiàn dì miàn shǎng gān le .