19 Wáng yǔ tāmen tánlùn , jiàn shàonián rén zhōng wú yī rén néng bǐ Dànyǐlǐ , hǎ ná ní yǎ , Mǐshālì , Yàsālìyǎ , suǒyǐ liú tāmen zaì wáng miànqián shì lì .