2 Zhǔ jiāng Yóudà wáng yuē yǎ jìng , bìng shén diàn zhōng qìmǐn de jǐ fēn jiāofù tā shǒu . tā jiù bǎ zhè qìmǐn daì dào Shìnádì dì , shōu rù tā shén de miào lǐ , fàng zaì tā shén de kù zhōng .