2 Xiànzaì wǒ jiāng zhēn shì zhǐshì nǐ , Bōsī hái yǒu sān wáng xīngqǐ , dì sì wáng bì fùzú yuǎn shēng zhū wáng . tā yīn fùzú chéngwéi qiángshèng , jiù bì jīdòng dà zhòng gōngjī xī là guó .