3 Yúshì tāmen bǎ Yēlùsǎlĕng shén diàn kù fáng zhōng suǒ lüè de jīnqì mǐn ná lái , wáng hé dàchén , huáng hòu , fēi pín jiù yòng zhè qìmǐn yǐn jiǔ .