24 Wáng xià líng , rén jiù bǎ nàxiē kònggào Dànyǐlǐ de rén , lián tāmende qīzi érnǚ dōu daì lái , rēng zaì shīzi kēng zhōng . tāmen hái méiyǒu dào kēng dǐ , shīzi jiù zhuāzhù ( yuánwén zuò shēng le ) tāmen , yǎo suì tāmende gútou .