We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Cóng tā miànqián yǒu huǒ , xiàng hé fāchū . shìfèng tāde yǒu qiā qiā , zaì tā miànqián shì lì de yǒu wàn wàn . tā zuò zhe yào xíng shĕnpàn , àn juǎn dōu zhǎn kāi le .