10 Cóng tā miànqián yǒu huǒ , xiàng hé fāchū . shìfèng tāde yǒu qiā qiā , zaì tā miànqián shì lì de yǒu wàn wàn . tā zuò zhe yào xíng shĕnpàn , àn juǎn dōu zhǎn kāi le .