24 Zhìyú nà shí jiǎo , jiù shì cóng zhè guó zhōng bì xīngqǐ de shí wáng , hòulái yòu xīngqǐ yī wáng , yǔ xiānqián de bù tóng . tā bì zhìfú sān wáng .