23 Nà shì lì zhĕ zhèyàng shuō , dì sì shòu jiù shì shìshang bì yǒude dì sì guó , yǔ yīqiè guó dà bù xiāngtóng , bì tūn chī quán dì , bìngqiĕ jiàntà jiaó suì .