2 Wǒ jiàn le yìxiàng de shíhou , wǒ yǐwéi zaì Yǐlán shĕng Shūshān chéng ( huò zuò gōng ) zhōng. wǒ jiàn yìxiàng yòu rú zaì wū lái hé bian .