1 Dìxiōng men , wǒ hái yǒu huà shuō , nǐmen yào kào zhǔ xǐlè . wǒ bǎ zhè huà zaì xiĕ gĕi nǐmen , yú wǒ bìng bù wéi nán , yú nǐmen què shì tuǒdàng .