16 Yĕ yào cóng nǐmen nàli jīngguò , wǎng Mǎqídùn qù , zaì cóng Mǎqídùn huí dào nǐmen nàli , jiào nǐmen gĕi wǒ sòngxíng wǎng Yóutaì qù .