11 Wǒ chéng le yú wàng rén , shì beì nǐmen qiǎngbī de . wǒ bĕn gāi beì nǐmen chēng xǔ cái shì . wǒ suàn bú le shénme , què méiyǒu yī jiàn shì zaì nàxiē zuì dà de shǐtú yǐxià .