11 Hái yǒu wèi le de huà , yuàn dìxiōng men dōu xǐlè . yào zuò wánquán rén . yào shòu ānwèi . yào tóngxīn héyì . yào bǐcǐ hémù . rúcǐ rénaì hépíng de shén , bì cháng yǔ nǐmen tóng zaì .