11 Wǒmen jì zhīdào zhǔ shì kĕ wèi de , suǒyǐ quàn rén , dàn wǒmen zaì shén miànqián shì xiǎnmíng de , pànwàng zaì nǐmen de liángxīn lǐ , yĕ shì xiǎnmíng de .