12 Wǒmen bú shì xiàng nǐmen zaì jǔ jiàn zìjǐ , nǎi shì jiào nǐmen yīn wǒmen yǒu kĕ kuā zhī chù , hǎo duì nà píng waìmào bú píng neì xīn kuākǒu de rén , yǒu yán kĕ dá .