22 Zhèyàng kàn lái , shuō fāngyán , bù shì wèi xìn de rén zuò zhèngjù , nǎi shì wèi bú xìn de rén . zuò xiānzhī jiǎng dào , bù shì wèi bù xìn de rén zuò zhèngjù , nǎi shì wèi xìn de rén .