40 Yǒu tiān shang de xíngtǐ , yĕ yǒu dì shàng de xíngtǐ . dàn tiān shang xíngtǐ de róngguāng shì yíyàng , dì shàng xíngtǐ de róngguāng yòu shì yíyàng .