We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Nǐmen zhèyàng dé zuì dìxiōng men , shāng le tāmen ruǎnfuò de liángxīn , jiù shì dé zuì Jīdū .