6 Zhè fúyin chuán dào nǐmen nàli , yĕ chuán dào pǔ tiān zhī xià , bìngqiĕ jiē guǒ zēngzhǎng , rútóng zaì nǐmen zhōngjiān , zì cóng nǐmen tīngjian fúyin , zhēn zhīdào shén ēnhuì de rìzi yíyàng .