23 Zhèxie guī tiaó , shǐ rén tú yǒu zhìhuì zhī míng , yòng sī yì chóngbaì , zì biǎo qiābēi , kǔdaì jǐ shēn , qíshí zaì kèzhì ròutǐ de qíngyù shang , shì haó wú gōngxiào .