16 Nǐ mǎn shòu xiūrǔ , bùdé róngyào . nǐ yĕ hē ba , xiǎn chū shì wèi shòu gēlǐ de . Yēhéhuá yòushǒu de bēi , bì chuán dào nǐ nàli , nǐde róngyào , jiù biàn wèi dàdà dì xiūrǔ .