8 Yǐfǎlián nǎ , wǒ zĕn néng shĕ qì nǐ , Yǐsèliè a , wǒ zĕn néng qìjué nǐ , wǒ zĕn néng shǐ nǐ rú Yēmǎ , zĕn néng shǐ nǐ rú Xǐbiǎn , wǒ huí xīn zhuǎn yì , wǒde lián aì dàdà fādòng .