14 Wǒ bì jiùshú tāmen tuōlí yīnjiān , jiùshú tāmen tuōlí sǐwáng . sǐwáng a , nǐde zāi haì zaì nǎli ne . yīnjiān nǎ , nǐde huǐmiè zaì nǎli ne . zaì wǒ yǎnqián jué wú hòuhuǐ zhī shì .