5 Hòulái Yǐsèliè rén bì guī huí ( huò zuò huí xīn zhuǎn yì ) , xúnqiú tāmende shén Yēhéhuá , hé tāmende wáng Dàwèi . zaì mòhòu de rìzi , bì yǐ jìngwèi de xīn guī xiàng Yēhéhuá , lǐngshòu tāde ēnhuì .