1 Yǐsèliè rén nǎ , nǐmen dāng tīng Yēhéhuá de huà . Yēhéhuá yǔ zhè dì de jūmín zhēng biàn , yīn zhè dì shang wú chéngshí , wú liángshàn , wú rén rènshi shén .