We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Yīnwei lǜfǎ shang jì zhe , Yàbólāhǎn yǒu liǎng gĕ érzi , yī ge shì shǐnǚ shēng de , yī gĕ shì zì zhǔ zhī fùrén shēng de .