50 Bālēihānán sǐ le , Hādá jiēxù tā zuò wáng . tāde jīngchéng míng jiào bā yī , tāde qīzi míng jiào Mǐxītābiè , shì Mǐsàhé de sūnnǚ , Mǎtèliè de nǚér .