10 Yǐxià jìlù gēnsuí Dàwèi yǒng shì de shǒulǐng , jiù shì fèn yǒng bāngzhu tā dé guó , zhào zhe Yēhéhuá fēnfu Yǐsèliè rén de huà , yǔ Yǐsèliè rén yītóng lì tā zuò wáng de .