11 Dàwèi yǒng shì de shùmù jì zaì xiàmiàn , hā gé mó ní de érzi yǎ shuò bān , tā shì jūnzhǎng de Tǒng lǐng , yī shí jǔ qiāng shā le sān bǎi rén .