15 Sān shí gè yǒng shì zhōng de sān gèrén xià dào pánshí nàli , jìn le Yàdùlán dòng jiàn Dàwèi . Fēilìshì de jūnduì zaì Lìfáyīn gǔ ān yíng .