19 Shuō , wǒde shén a , zhè sān gèrén mào sǐ qù dá shuǐ , zhè shuǐ hǎoxiàng tāmende xuè yìbān , wǒ duàn bù gǎn hē . rúcǐ , Dàwèi bù kĕn hē . zhè shì sān gè yǒng shì suǒ zuò de shì .