2 Cóng qián Sǎoluó zuò wáng de shíhou , shuaìlǐng Yǐsèliè rén chūrù de shì nǐ . Yēhéhuá nǐde shén yĕ céng yīngxǔ nǐ shuō , nǐ bì mù yǎng wǒde mín Yǐsèliè , zuò Yǐsèliè de jūn .