23 Yòu shā le yī gè Āijí rén . Āijí rénshēn gāo wǔ zhǒu , shǒu lǐ ná zhe qiāng , qiāng gǎn cū rú zhī bù de jī zhóu . Bǐnáyǎ zhī ná zhe gùnzi xià qù , cóng Āijí rén shǒu lǐ duó guō qiāng lái , yòng nà qiāng jiāng tā cī sǐ .