3 Yúshì Yǐsèliè de zhǎnglǎo dōu lái dào Xībǎilún jiàn Dàwèi wáng . Dàwèi zaì Xībǎilún Yēhéhuá miànqián yǔ tāmen lì yuē , tāmen jiù gāo Dàwèi zuò Yǐsèliè de wáng , shì zhào Yēhéhuá jiè Sǎmǔĕr suǒ shuō de huà .