9 Dào le jī dùn ( jī dùn Sǎmǔĕr xià liù zhāng liù jié zuò ná gèn ) de hécháng . yīnwei niú shī qián tí ( huò zuò jīng tiào ) , Wūsǎ jiù shēnshǒu fú zhù yuē guì .