12 Tā púrén Yǐsèliè de hòuyì , tā suǒ jiǎnxuǎn Yǎgè de zǐsūn nǎ , nǐmen yào jìniàn tā qímiào de zuòwéi hé tāde qí shì , bìng tā kǒu zhōng de pàn yǔ .