29 Yào jiāng Yēhéhuá de míng suǒ dāng dé de róngyào guī gĕi tā , ná gōngwù lái fèng dào tā miànqián . dāng yǐ shèngjié de ( de huò zuòwéi ) zhuāngshì jìngbaì Yēhéhuá .