17 Shén a , zhè zaì nǐ yǎn zhōng hái kàn wéi xiǎo , yòu yīngxǔ nǐ púrén de jiā zhìyú jiǔ yuǎn . Yēhéhuá shén a , nǐ kàn gù wǒ hǎoxiàng kàn gù gāo guì de rén .