24 Yuàn nǐde míng yǒngyuǎn jiān lì , beì zūn wéi dà , shuō , wàn jūn zhī Yēhéhuá shì Yǐsèliè de shén , shì zhìlǐ Yǐsèliè de shén . zhèyàng , nǐ púrén Dàwèi de jiā bì zaì nǐ miànqián jiān lì .