3 Suǒ cì wáng Hādà lì xiè ( Hādà lì xiè Sǎmǔĕr xià bā zhāng sān jié zuò Hādà dǐ xiè ) wǎng Bólā hé qù , yào jiāndéng zìjǐ de guó quán , Dàwèi jiù gōngdǎ tā , zhídào Hāmǎ ,