5 Yǒu rén jiāng chénpú suǒ yù de shì gàosu Dàwèi , tā jiù chāi rén qù yíngjiē tāmen , yīnwei tāmen shén jué xiūchǐ . gàosu tāmen shuō , kĕyǐ zhù zaì Yēlìgē , dĕng dào hú xū zhǎng qǐ zaì huí lái .