6 Yàmén rén zhīdào Dàwèi zēngwù tāmen , Hānèn hé Yàmén rén jiù dǎfa rén ná yī qiā tā lián dé yínzi , cóng Mĕisuǒbùdámǐyà , Yàlán , Mǎjiā , suǒ bā gù zhàn chē hé mǎ bīng ,