7 Yúshì gù le sān wàn èr qiā liàng zhàn chē hé Mǎjiā wáng bìng tāde jūn bīng . tāmen lái ān yíng zaì Mǐdǐbā qián . Yàmén rén yĕ cóng tāmende chéng lǐ chūlai , jùjí jiāo zhàn .