24 Dàwèi wáng duì a ĕrnán shuō , bù rán . wǒ bìyào yòng zú jià xiàng nǐ mǎi . wǒ búyòng nǐde wù xiàn gĕi Yēhéhuá , yĕ búyòng bái dé zhī wù xiàn wèi Fánjì .