10 Tā bì wèi wǒde míng jiànzào diàn yǔ . tā yào zuò wǒde zǐ . wǒ yào zuò tāde fù . tā zuò Yǐsèliè wáng . wǒ bìjiāndéng tāde guó wèi , zhídào yǒngyuǎn .