28 Tāmende zhírèn shì fúshì Yàlún de zǐsūn , zaì Yēhéhuá de diàn hé yuànzi , bìng wū zhōng bàn shì , jiéjìng yīqiè shèngwù , jiù shì bàn shén diàn de shì wù ,