6 Dōu guī tāmen fùqin zhǐjiào , zaì Yēhéhuá de diàn chàng gē , qiāo bó , tán qín , gǔ sè , bàn shén diàn de shì wù . Yàsà , Yédùdùn , Xīmàn dōu shì wáng suǒ méngdéng de .