4 Xīmàn de érzi Bùjīyǎ , mǎ tàn yǎ , Wūxuē , xì bù yè , Yélìmó , Hānáníyǎ , Hānání , Yǐlìyà tā ,Jīdàlì tí , luó màn tí Yǐxiè , yuē shī bǐ jiā shā , mǎ lú tí , hé tí , mǎ hā xiù .